BİLİM TARİHİ

Yayınlar

2015

Yavuz M., Özyiğitoğlu G. “Tıp Tarihinde Likenlerle İlgili Terimler”, Avrasya Terim Dergisi, C. 3, s. 1-9, 2015.

Taşkıran Çankaya Ş., “Kimya Tarihinde Bir Kırılma Noktası: Robert Boyle ile Dönüşen Deney Kavramı”,Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, s. 293-309, 2015.

Arslan Y., “Osmanlıların Mikat İlmine Katkıları: Mizanü’l- Kevakib Örneği”, Osmanlıda İlim ve Fikir Dünyası: İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar” Ed: Ö.M. Alper-M. Arıcı, İstanbul  2015, s. 251-262.

2016

Yavuz M, Bazı Liken Cins (Genus) İsimlerinin Etimolojisi Üzerine, Avrasya Terim Dergisi, 4 (2):18-26

Arslan Y, “Vakti Fethetmek: Mîkât İlmi Geleneğinde Rub‘u’l-mukantarât Yapım Kılavuzu Örneği Olarak Muhammed Konevî’nin Hediyyetü’l-mülûk’u”, Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 2/4 (Nisan 2016): 103-148.

 Arslan Y, “Conquering the Time: An Example of a Manual for Making an Astrolabe Quadrant: Muhammad Qunawī’s Hadiyyat al-mulūk”, Nazariyat Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 2/4 (May 2016): 97-120.